Algemene voorwaarden Pro-Motion / SportInspiration B.V.

1. Definities
1.1 SportInspiration:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SportInspiration B.V., de
gebruiker van deze algemene voorwaarden.
1.2 Pro-Motion maakt onderdeel uit van de besloten vennootschap ‘SportInspiration’, hierna te noemen ‘SportInspiration’.
1.3 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan SportInspiration de opdracht heeft gegeven
tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of leveren van diensten dan wel die
voornemens is dit te gaan doen en daartoe met SportInspiration in onderhandeling is
getreden.
1.4 Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen SportInspiration en een Opdrachtgever tot stand is
gekomen, strekkende tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het leveren
van diensten.
1.5 Dienstverlener:
De accomodatieverschaffer en/of het restaurantbedrijf en/of het audiovisueelverhuurbedrijf
en/of de verhuurder en/of de overige dienstverlener met wie
SportInspiration namens of ten behoeve van de Opdrachtgever een overeenkomst tot
levering van goederen en/of diensten is aangegaan en die, met inachtneming van de
toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de betreffende
dienst.
1.6 Contractswaarde:
De totale waarde van de overeenkomst (inclusief BTW en overige toepasselijke
belastingen en/of toeslagen)

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst waarop SportInspiration deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten,
voor de uitvoering waarvan Dienstverleners dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele door een Opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden wordt door SportInspiration uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van SportInspiration zijn vrijblijvend, tenzij hierin een
termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, is de
aanbieding of offerte niet verbindend tot het moment dat een opdracht aan
SportInspiration schriftelijk wordt verstrekt en zij deze uitdrukkelijk heeft
geaccepteerd.
3.2 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst
te maken reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is
aangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding door een Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte
punten, afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, dan is
SportInspiration daar niet aan gebonden, tenzij SportInspiration uitdrukkelijk verklaart
met de afwijking(en) akkoord te gaan.
3.4 Beschrijvingen van werkzaamheden en diensten in aanbiedingen of offertes zijn door SportInspiration zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar binden haar niet. Aan deze beschrijvingen kunnen als zodanig geen rechten worden ontleend. SportInspiration B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden of diensten in verband met advies- en/of consultancytrajecten, projectmanagement of evenementenorganisatie naar eigen inzicht en in volledige vrijheid vast te stellen.

4. Betaling
4.1 Facturering van de van de door SportInspiration verrichtte werkzaamheden dan wel geleverde diensten vindt, behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3 dan wel
eventuele andersluidende afspraken, plaats na oplevering of afronding van de
overeengekomen werkzaamheden.
4.2 Indien de overeenkomst strekt tot de organisatie van een evenement is de
Opdrachtgever, behoudens het bepaalde in lid 3, gehouden binnen 14 dagen na
totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling te doen ter grootte van 50%
van de contractswaarde. Vervolgens dient uiterlijk drie weken voor aanvang van het
te organiseren evenement 40% van de contractswaarde te zijn voldaan. Na afloop
van het evenement zal een eindfactuur worden opgemaakt waarin in ieder geval de
resterende 10% zal worden opgenomen.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
SportInspiration aan te geven wijze. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een
factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
4.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a
BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. Indien
periodieke facturering is overeengekomen, is SportInspiration bij niet tijdige betaling
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.5 Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is, is SportInspiration gerechtigd
haar vordering(en) zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven.
Opdrachtgever is dan gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten
ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente. De eventueel
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever
worden verhaald. De Opdrachtgever is tevens over de verschuldigde incassokosten
de in lid 3 bedoelde rente verschuldigd.
4.6 SportInspiration heeft het recht om van door de Opdrachtgever gedane betalingen in eerste plaats de kosten in mindering te brengen en daarna de opengevallen rente.
Het bedrag van de gedane betaling dat daarna nog resteert, zal pas dan in mindering
worden gebracht van de hoofdsom en de lopende rente. SportInspiration kan, zonder
daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de voldoening van de hiervoor genoemde
posten aanwijst.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 SportInspiration zal zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten naar beste inzicht en vermogen uit voeren.
5.2 Indien en voor zover een goede en optimale uitvoering van de overeenkomst dit
vereist, heeft SportInspiration het recht om bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door een of meer Dienstverleners. In het geval SportInspiration namens de
Opdrachtgever een overeenkomst aangaat met een Dienstverlener, is SportInspiration vrij in het bedingen van voorwaarden die zij passend acht.
5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SportInspiration aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever behoort te begrijpen deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan SportInspiration worden verstrekt.
5.4 SportInspiration is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SportInspiration kenbaar hoorde te zijn. SportInspiration is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Opdrachtgever dan wel voor haar werkzame personen de instructies van SportInspiration niet of op onjuiste wijze heeft opgevolgd.
5.5 De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door SportInspiration
gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en
optimale uitvoering door SportInspiration mogelijk te maken, zulks in het bijzonder
door ervoor zorg te dragen dat SportInspiration voor aanvang en bij de uitvoering van
de werkzaamheden de vereiste toegang tot terreinen, gebouwen en/of projecten
wordt verleend alsmede door het ter beschikking stellen van benodigde faciliteiten,
zowel voor SportInspiration als voor Dienstverleners die SportInspiration ten behoeve
van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
5.6 Bij niet naleving door de Opdrachtgever van de in artikel 5.3 en 5.5 bedoelde
verplichtingen, is SportInspiration niet meer gebonden aan overeengekomen
termijnen voor oplevering en/of afronding van werkzaamheden en is de
Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door
SportInspiration vereist is. SportInspiration is alsdan, onverlet het bepaalde in artikel 7
en de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de
overeenkomst op te schorten tot dat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld,
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke
tarieven bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
Aangepaste en/of nieuw overeengekomen voorwaarden worden toegevoegd aan de
oorspronkelijke overeenkomst en vormen daarmee één geheel.
6.2 Indien een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve gevolgen heeft, dan zal SportInspiration zoveel mogelijk trachten de
Opdrachtgever nog voor de daadwerkelijke aanpassing van de overeenkomst
daarover te informeren. In ieder geval zal SportInspiration de Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen nadat zij bekend is geworden met deze
gevolgen, welke onder andere kunnen betreffen een overschrijding van een
overeengekomen vast honorarium alsmede van een overeengekomen termijn voor
voltooiing van de werkzaamheden. De Opdrachtgever dient schriftelijk kenbaar te
maken in te stemmen met de voornoemde gevolgen.
6.3 In afwijking van lid 2 zal SportInspiration geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan
SportInspiration kunnen worden toegerekend.
6.4 Een overeengekomen termijn voor de voltooiing van de werkzaamheden dan wel een onderdeel daarvan is nimmer een fatale termijn, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

7. Opzegging
7.1 De overeenkomst kan niet door partijen tussentijds worden opgezegd, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 Indien partijen de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging schriftelijk zijn
overeengekomen, dient een opzegging altijd schriftelijk te geschieden met
inachtneming van de termijn welke volgens de overeenkomst voor de opzeggende
partij geldt.
7.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, is de
Opdrachtgever in ieder geval gehouden tot vergoeding van de tot dat moment door
SportInspiration verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten. Daarnaast heeft
SportInspiration recht op een vergoeding ter grootte van 30% van de contractswaarde
ter compensatie van het bezettingsverlies ten gevolge van de tussentijdse opzegging,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan
SportInspiration zijn toe te rekenen. SportInspiration zal ter zake van de genoemde
posten een eindafrekening opmaken. Indien er een aanbetaling is gedaan door de
Opdrachtgever zal het betreffende bedrag met het bedrag van de eindafrekening verrekend worden. Het totaalbedrag van de eindafrekening zal nooit hoger zijn dan de
contractswaarde.
7.4 In geval van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van een der
partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van een
schadevergoeding.

8. Opschorting en ontbinding
8.1 SportInspiration is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet
volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst SportInspiration ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of onbehoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
8.2 Voorts is SportInspiration bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Hieronder dient in elk geval
overmacht als bedoeld in artikel 9 te worden begrepen.
8.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst is het bepaalde in artikel 7.3 van
overeenkomstige toepassing. De vorderingen van SportInspiration op de
Opdrachtgever zijn direct opeisbaar. Indien SportInspiration de nakoming van haar
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.4 Indien SportInspiration tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor aan de zijde van de Opdrachtgever zijn ontstaan. SportInspiration behoudt zich het recht voor de uit hoofde van tekortkoming in de nakoming geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

9. Overmacht
9.1 SportInspiration is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, indien hij daartoe gehinderd
was ten gevolge van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld en welke
krachtens het geldende recht niet voor rekening en risico van SportInspiration komen.
9.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 9.1 worden begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SportInspiration geen invloed kan of kon uitoefenen, doch waardoor SportInspiration niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hiertoe wordt onder andere (maar niet uitsluitend) gerekend: brand-, vorst-,water-, of stormschade, ander natuurgeweld, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers van SportInspiration dan wel van door haar ingeschakelde Dienstverleners, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen- en/of gegevens.
9.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt is SportInspiration gerechtigd
haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de
overeenkomst te ontbinden. In voorkomend geval is SportInspiration nimmer
gehouden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, welke de
Opdrachtgever ten gevolge van de opschorting dan wel ontbinding lijdt en/of heeft
geleden.
9.4 Voor zover SportInspiration ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, is SportInspiration gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Indien de
Opdrachtgever een aanbetaling heeft gedaan, dan zal SportInspiration het in de
vorige zin bedoelde bedrag met de aanbetaling verrekenen. De Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien SportInspiration op enige grond aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling alsmede in artikel 5.4 is
geregeld.
10.2 Indien de overeenkomst strekt tot de organisatie van een evenement, dan is de
Opdrachtgever gehouden een passende schadeverzekering (zoals, maar niet beperkt
tot, een ongevallenverzekering) af te sluiten.

10.3 Voor zover SportInspiration aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van SportInspiration beperkt tot maximaal tweemaal de
contractswaarde, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds
beperkt tot het maximaal door de verzekeraar van SportInspiration uit te keren bedrag
in voorkomend geval. Iedere aanspraak tot schadevergoeding jegens SportInspiration
verjaart na verloop van één jaar vanaf het moment dat de schade is ontstaan.
10.4 SportInspiration is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens
welke aan SportInspiration door of vanwege de Opdrachtgever ter uitvoering van de
overeenkomst zijn verstrekt.
10.5 SportInspiration zal nimmer aansprakelijk dan wel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor beslissingen die op grond van afgegeven rapporten, plannen en/of andere documenten genomen worden.
10.6 SportInspiration is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade
wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene
voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
SportInspiration aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan
SportInspiration toegerekend kunnen worden;
- de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.7 SportInspiration is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
10.8 De Opdrachtgever is gehouden SportInspiration schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Opdrachtgever betrokken zijn alsmede deelnemers en bezoekers van namens Opdrachtgever georganiseerde evenementen – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van SportInspiration ten behoeve van de
Opdrachtgever.

11. Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn, behoudens schriftelijk toestemming, gehouden tot geheimhouding van alle informatie, technische gegevens en/of documentatie, alsmede van alle andere gegevens die als vertrouwelijk zijn aan te merken, afkomstig van de andere partij. Deze geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot (de inhoud van) de overeenkomst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard ervan.
11.2 De geheimhoudingsplicht van beide partijen geldt niet voor gegevens of bescheiden die algemeen bekend zijn en/of voor het publiek toegankelijk zijn of die bekend worden zonder dat de Opdrachtgever respectievelijk SportInspiration daarvan eenverwijt te maken is.


11.3 Indien SportInspiration op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of een bevoegde
rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en SportInspiration zich ter zake niet
kan beroepen op een recht van verschoning, dan is SportInspiration niet gehouden tot
enige schadevergoeding welke ten gevolge hiervan is ontstaan. Evenmin geeft de
bedoelde situatie de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt SportInspiration zich de
auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectuele eigendom op
de door haar verstrekte teksten, schema’s, concepten, overzichten, afbeeldingen,
logo’s en dergelijke voor.
12.2 De Opdrachtgever is gehouden de in het vorige lid genoemde zaken op eerste
verzoek aan SportInspiration te retourneren.
12.3 De door SportInspiration vervaardigde werken en daarbij verstrekte informatie,
middelen en/of gehanteerde methodieken en dergelijke mogen door de
Opdrachtgever slechts gebruikt worden ten behoeve van het specifieke doel, voor
zover door de Opdrachtgever aangegeven, waarvoor de werken zijn uitgevoerd.
12.4 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst een topsporter wordt betrokken, mogen beeld- en geluidopnamen van deze topsporter, gemaakt tijdens een evenement of in verband met een project of een adviestraject, slechts worden gebruikt ten behoeve van aangelegenheden waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het gebruik van de bedoelde beeld- en geluidopnamen gebeurt te allen tijde in overleg met de betreffende topsporter.
12.5 SportInspiration behoudt het recht de door of vanwege de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij
hierbij vertrouwelijke informatie afkomstig van de Opdrachtgever ter kennis van
derden wordt gebracht.

13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
13.1 Indien SportInspiration bij of vanwege de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld aan de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever gehouden deze zaken voor haar rekening binnen 14 dagen na de oplevering of afronding van de overeengekomen werkzaamheden in hun oorspronkelijke staat aan SportInspiration te retourneren. Alle kosten ten gevolge van schade aan de ter beschikking gestelde zaken door onzorgvuldig gebruik, diefstal of vernieling zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
13.2 Indien de Opdrachtgever, ongeacht de reden daarvoor, na een daartoe strekkende aanmaning alsnog de onder lid 1 genoemde verplichting niet naleeft, dan heeft SportInspiration het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten van vervanging, op de Opdrachtgever te verhalen.

14. Niet-overname werknemers
14.1 De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede binnen één jaar na het eindigen daarvan geen werknemers van SportInspiration of van door haar in verband met de uitoefening van de overeenkomst ingeschakelde
Dienstverleners in dienst nemen, tenzij SportInspiration hiervoor voorafgaand
uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SportInspiration partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van
het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van SportInspiration is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft SportInspiration het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
15.3 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop
voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op
te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van NMI Gecertificeerd Mediators van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam. Zolang de mediation niet is beëindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten. De kosten van de mediation zullen gelijkelijk door partijen gedragen worden.

Vragen Algemene Voorwaarden

Als U naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden opmerkingen of vragen heeft kunt U contact opnemen met Pro-Motion / SportInspiration
Praam 109
1186 TC Amstelveen
office@pro-motion.health
088 77 67 9 57