Privacyverklaring

Pro-Motion maakt onderdeel uit van SportInspiration BV. Verder genoemd 'SportInspiration'
SportInspiration hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SportInspiration houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als SportInspiration zijn wij verantwoordelijk voor d verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Persoonsgegevens van opdrachtgevers, cliënten en medewerkers van SportInspiration verwerkt ten behoeve van uitvoering van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdrachten en/of uitnodigingen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• Het uitvoering geven aan het uitgeven van een opdracht;
• Het verzenden van een nieuwsbrief
De grondslag hiervoor is de overeengekomen opdracht.
SportInspiration kan hiervoor de volgende persoonsgegevens van u vragen omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf deze gegevens aan ons verstrekt:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummers(s);
• E-mailadres;
• Adresgegevens;
• Gezondheid;
• Persoonlijke informatie;
• Overige persoonsgegevens die u verstrekt tijdens een coaching sessie of tijdens een workshop/training waarvan de coach/trainer aantekeningen maakt.

Verstrekking aan derden

SportInspiration verkoopt Uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SportInspiration blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

SportInspiration bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zullen wij de gegevens binnen uiterlijk een maand uit het systeem verwijderen.
Samenwerkingsvoorstellen met investeringsoverzichten bewaren wij ten minste 7 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Aantekeningen uit gesprekken worden 1 jaar na laatste sessie bewaard.

Beveiliging

Wij bewaren deze gegevens op een veilige, voor anderen ontoegankelijke plaats.
E-mails, samenwerkingsvoorstellen, - overeenkomsten, investeringsoverzichten en door u verstrekte informatie die wordt gedigitaliseerd, bewaren wij op de computer, welke goed is beveiligd middels wachtwoorden.

Cookies

SportInspiration maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Ánalytics-dienst'. SportInspiration gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. SportInspiration heeft hier geen invloed op.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar office@pro-motion.health

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.
Contactgegevens:
Pro-Motion / SportInspiration
Praam 109
1186 TC Amstelveen
office@pro-motion.health
088 77 67 9 57